Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Máme návrh, pojďte ho s námi vyladit

Spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje

Státní podnik DIAMO a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v Ústeckém kraji. Za státní podnik DIAMO dokument podepsal ředitel podniku Ing. Ludvík Kašpar a za Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje její generální ředitel, Ing. Mgr. Marek Hartych. Kromě podpisu stvrdily obě společnosti spolupráci symbolickým zasazením dvou jabloní regionálního původu v budoucím ovocném sadu.

V memorandu se obě organizace zavázaly spolupracovat na odborných tématech týkajících se lokalit dotčených těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji, a to zejména v oblastech bývalých lomů Ležáky a Chabařovice a dále ještě aktivních lomů ČSA a Vršany. Konkrétní spolupráce bude obsahovat sdílení GIS dat, historických dokumentů a dalších podkladů, koordinaci postupů při snaze o odpis zásob hnědého uhlí a následně redukce chráněných ložiskových území. Obě strany budou dále spolupracovat v oblasti osvěty, která přispěje k efektivnější obnově krajiny po těžbě a vyváženému využití území po rekultivaci. Zásadní bude také spolupráce při vytváření komplexní koncepční studie podkrušnohorské hnědouhelné pánve a některých pilotních modelových studií.

K vzájemné spolupráci Ludvík Kašpar uvedl: „V ústeckém regionu navazuje DIAMO na dlouholeté působení bývalého státního podniku Palivový kombinát Ústí, který od roku 2021 přešel pod DIAMO jako jeden z našich odštěpných závodů pod názvem PKÚ. Sdílení informací historických i těch nových, sladění potřeb regionu s naší činností a rozvoj území ve prospěch občanů tak vnímám jako přirozený vývoj navázané spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou.“ Dále dodal: „Uzavření společného memoranda chápu jako logický krok, který posune naši spolupráci, přispěje ke smysluplnému rozvoji území zasaženého následky těžby hnědého uhlí a zvýši atraktivitu regionu pro občany."

„Ve státním podniku DIAMO získává Regionální rozvojová agentura významného partnera v oblasti prosazování společně sdílených vizí pro udržitelný rozvoj území poznamenaného těžbou hnědého uhlí. Jsem přesvědčen, že stejně jako dnes vysazené jabloně, i tato dnes stvrzená spolupráce brzy ponese hojné a zdravé plody“, těší se na spolupráci Marek Hartych.

Státní podnik Diamo je klíčovým hráčem v pánevní oblasti, které se náš mezioborový tým krajinářů, architektů, územních plánovačů, přírodovědců, geografů, sociologům…bude v následujících letech věnovat v rámci strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje. Je mnoho témat, jako budoucí správa území, akceptovatelné umisťování velkoplošných fotovoltaických elektráren, větší využití spontánní sukcese při obnově krajiny lomů a výsypek, zpřístupnění a zkulturnění okolí jezer apod., kde se budeme potkávat. Naše DIAMO a Regionální rozvojová agentura budou spolupracovat na rozvoji Ústeckého kraje, spojení bude přínosem pro celý kraj a pomůže zejména menším obcím, neboť řešení některých, pro uhelný region specifických, barier úspěšného rozvoje je nad rámec jejich možností a kompetencí a je zapotřebí sbírat podněty zespodu a sunout přes kraj a společnými silami až na národní úroveň“, slibuje si od dohodnuté spolupráce Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D., vedoucí oddělení komplexní revitalizace území po těžbě RRA.
Naplňování cílů Memoranda přispěje mj. i k šíření dobrého image Ústeckého kraje při revitalizaci uhelných lokalit.